دکتر محمدرضا اسکندری

تحصیلات: دکتری مهندسی برق
شماره تماس:   53238379-80 (031)
دورنگار: 53245010 (031)
: Email mr.eskandari@shahreza.ac.ir

This post is also available in: English